სამართლებრივი შენიშვნა

ამ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ ყველა მასალაზე საავტორო უფლებები ეკუთვნის ბერლინ-ქიმია/მენარინი-ს წარმომადგენლობას საქართველოში და აღნიშნული მასალის ნებისმიერი ფორმით გამრავლება, დაბეჭდვა, კოპირება და გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ არაკომერციული მიზნებისათვის და კერძო მოხმარებისათვის.

ვებ-გვერდზე გამოყენებული ყველა დაპატენტებული სახელწოდება წარმოადგენს რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშანს და მათი გამოყენება ნებისმიერი ფორმით შეიძლება მხოლოდ ბერლინ-ქიმია/მენარინი-ს საქართველოს წარმომადგენლობის წერილობითი თანხმობით.

ვებ-გვერდზე მოხსენიებულ ყველა სამკურნალო საშუალებაზე გაცემულია ნებართვა საქართველოში გასაყიდად შესაბამისი სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოების გადაწყვეტილებებისა და სათანადო სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე და აქ გამოქვეყნებული არავითარი ინფორმაცია არ წარმოადგენს შეთავაზებას, როგორც ეს განსაზღვრულია სამოქალაქო კოდექსის დებულებებით.

ვებ-გვერდზე ხსენებული ნებისმიერი სამკურნალო საშუალების გამოყენება ან მიღება უნდა მოხდეს ექიმთან ან ფარმაცევტთან კონსულტაციისა და პროდუქტის გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის გაცნობის შემდეგ.

© BERLIN-CHEMIE AG